De kleine lettertjes

De voorwaarde op deze pagina zijn van toepassing voor bedrijven en particulieren als het gaat om bedragen tot €5000 per jaar. De voorwaarde voor hogere bedragen worden, in samenspraak, in een aparte overeenkomst opgemaakt en ondertekend. 

Omdat 91% van de Nederlanders voorwaarden accepteert zonder deze te lezen kiezen we voor eenvoudige taal. We vinden het belangrijk om onze service zo toegankelijk mogelijk te houden. 

Een paar beloftes van Kuwi.org

 • Dat wat we uitdragen op de website, in drukwerk, marketinguitingen of hoe dan ook prevaleert boven wat er in de kleine lettertje staat, tenzij de voorwaarde gesteld op deze pagina ten gunste van jou uitvallen.
 • Donaties zijn altijd dagelijks opzegbaar
 • Toezeggingen per mail, telefoon of anderszins door een van onze medewerkers prevaleert, mits de voorwaarde gesteld op deze pagina ten gunste van jou uitvallen
 • Kuwi.org streeft naar een optimale klanttevredenheid en amicale omgangsvormen bij zowel particulieren als zakelijke relaties. 
 • We zullen altijd ons uiterste best doen om eventuele onenigheden in der minne op te lossen. 

We vinden het fijn als je problemen eerst rechtstreeks met ons probeert op te lossen, een slechte review achterlaten kan altijd nog!

Retour- en restitutiebeleid

Het retour- en restitutiebeleid slaan op de aankoop van tastbare producten zoals merchandise, kleding, cadeaukaarten en literatuur. 

 • Wij bieden de wettelijk herroepingstermijn x2 (m.a.w. 30 dagen); gerekend vanaf de bezorgdag.
 • Retouneren binnen 30 dagen is altijd zonder opgaaf van reden; gerekend vanaf de bezorgdag.
 • We geven de wettelijke garantietermijn x2. De wettelijke garantieperiode verschilt per productcategorie. Het beste kan je hiervoor zoeken op Google, Consuwijzer.nl of Consumentenbond.nl
 • Bij retounering of garantie die valt buiten de wettelijke termijn zijn de retouneerkosten voor eigen rekening.
 • Mist het item gebreken heeft worden verzendkosten niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw terugbetaling.

Donatiebeleid

Wij willigen verzoeken tot terugbetaling van donaties altijd in tot 6 maanden na de transactiedatum. Is de donatie langer dan 6 maanden geleden kan het zijn dat de fondsen al zijn benut, bijvoorbeeld voor plantingswerkzaamheden. Indien de donatie nog niet is benut is terugbetaling geen enkel probleem, is de donatie wel benut zullen we samen kijken naar een oplossing. Wij zijn ons zeer bewust van het altruistisch karakter dat een donatie met zich meebrengt en we doen ons uiterste best voor tevreden donateurs. Neem voor vragen contact op met hi@kuwi.org of social media.

De termen “fondsen”, “bijdragen”, “geschenken” en “donaties” worden in dit beleidsdocument door elkaar gebruikt, tenzij anders vermeld.

Fondsenwerving/ontvangstbeleid
Fondsen zullen op een respectvolle manier en zonder druk worden aangetrokken. Door donoren aangewezen beperkingen op bijdragen zullen voor zover mogelijk worden nageleefd, zolang ze in overeenstemming zijn met de doelstellingen en waarden van Kuwi.org

Voor alle donaties worden schriftelijke belastingbewijzen afgegeven. Als de donateur iets ontvangt in ruil voor zijn donatie, zoals een diner of toegang tot een evenement, moet dit op ontvangstbewijs duidelijk worden vermeld. 
Aan het begin van elk kalenderjaar zal Kuwi elke schenker die in de loop van het voorgaande jaar heeft bijgedragen, voorzien van schriftelijke documentatie van alle giften die tijdens het voorgaande kalenderjaar zijn ontvangen.

Beleid voor het accepteren van geschenken

Geschenken aan Kuwi.org kunnen in elk bedrag worden gedaan ten voordele van nationale of internationale programma’s van Kuwi.org. Geschenken kunnen bestemd zijn voor een specifiek programma of doel. Geschenken kunnen ook onbeperkt zijn, in welk geval ze zullen worden uitbetaald aan het gebied met de grootste behoefte naar goeddunken van de Kuwi.org, 

Geschenken van contant geld
Kuwi accepteert geen contante geschenken, enkel betalingen via creditcard of bankpas.

Verhandelbare effecten
Kuwi accepteert geen geschenken van openbaar verhandelde effecten, aandelen en obligaties of aandelen in particuliere bedrijven. 

schenkingsbeleid
Grote giften die aan Kuwi.org of haar partners worden gegeven met het doel een schenking op te richten of bij te dragen aan een bestaande schenking, moeten eerst volledig worden beoordeeld en vervolgens formeel worden aanvaard door de raad van bestuur van Kuwi.org, de financiële commissie.

 

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als dit uitdrukkelijk is aangegeven bij het aangaan van een overeenkomst. Uitdrukkelijk betekent dat we expliciet aangeven dat:

 • er algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 • waar je deze kan inzien;
 • dat we je de algemene voorwaarden kosteloos opsturen op verzoek.

In overeenstemming met het Nederlandse recht zijn handelingen zoals hyperlinken in een e-mailhandtekening of verwijzen naar het bestaan van algemene voorwaarde niet voldoende.

Kuwi.org accepteert daarom ook geen (algemene) voorwaarden van derde wanneer niet is voldaan aan de inlichtingenplicht. Ook wanneer dit pas na aanvaarding van de voorwaarden is vastgesteld. 

Tevens behouden we ons het recht voor om door Kuwi.org geaccepteerde voorwaarden in zijn geheel te ontbinden als er spraken is van onredelijke voorwaarden of grijze voorwaarden

Definities
1. Kuwi.org: Stichting Kuwi Climate Action, gevestigd te Amsterdam, KvK nr 72831332
2. Klant: de partij waarmee Kuwi.org een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Kuwi.org en klant samen.
4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kuwi.org.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en prijsopgaven van Kuwi.org zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbieding of offerte is geldig gedurende maximaal 1 maand na dagtekening, tenzij in de aanbieding of offerte een andere aanvaardingstermijn is vermeld.
3. Indien de klant een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor geldende termijn aanvaardt, vervalt de aanbieding of offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Kuwi.org zich het recht voor de offerte in te trekken
of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding, zonder enige verplichting jegens de klant.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant bindt Kuwi.org pas nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle door nl.kuwi.org gehanteerde prijzen zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen .
2. Kuwi.org is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
3. Partijen komen een totaalprijs overeen voor een dienst van Kuwi.org. Dit is altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
4. Kuwi.org is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs hoger is dan 10%, dient Kuwi.org de klant tijdig te laten weten waarom een ​​hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt te annuleren.
7. Kuwi.org heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Kuwi.org zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voordat de prijsverhoging van kracht wordt.
9. De consument heeft het recht de overeenkomst met Kuwi.org te ontbinden indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. Kuwi.org kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering te hebben betaald.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Kuwi.org de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke hoeft te stellen.
4. Kuwi.org behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Kuwi.org gerechtigd een rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is hij eventueel gehouden tot betaling van eventuele schadevergoeding aan Kuwi.org.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Kuwi.org haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Kuwi.org op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Kuwi.org, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Kuwi.org te betalen.

Recht op terugname van goederen
1. Zodra de klant in verzuim is, is Kuwi.org gerechtigd het recht op verhaal in te roepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.
2. Kuwi.org beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Kuwi.org te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

 • het product niet gebruikt is
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen
 • het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
 • het is geen product dat om hygiënische redenen niet mag worden geretourneerd (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, enz.)
 • de dienst heeft geen betrekking op logies, reizen, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding
 • het product is geen los tijdschrift of een losse krant
 • de aankoop betreft geen (opdracht tot) spoedservice
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig is uitgevoerd binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen en de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
 • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
 • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via service@kuwi.org, desgewenst met behulp van het via de website van Kuwi.org te downloaden herroepingsformulier.
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan Kuwi.org te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals bezorgkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Kuwi.org deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het recht van
herroeping, mits de consument het product tijdig aan Kuwi.org heeft geretourneerd.
2. De kosten voor retournering worden alleen vergoed door Kuwi.org indien de complete bestelling retour wordt gestuurd.

Vergoeding van retourkosten
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument een actief lidmaatschap of actief account heeft bij Kuwi.org.

Opschorting van verplichtingen door de klant
De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht
1. Kuwi.org kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Kuwi.org aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Kuwi.org heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Kuwi.org.
3. Kuwi.org is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Schikking
De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Kuwi.org te verrekenen met een vordering op Kuwi.org.

Eigendomsvoorbehoud
1. Kuwi.org blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kuwi.org uit welke overeenkomst dan ook met Kuwi.org inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Kuwi.org zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Kuwi.org haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Kuwi.org het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Kuwi.org tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Kuwi.org het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door Kuwi.org.

Levertijd
1. Een door Kuwi.org opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd gaat in nadat de klant de overeenkomst aan Kuwi.org heeft ondertekend en door Kuwi.org schriftelijk of elektronisch aan de klant is bevestigd.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Kuwi.org niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Kuwi.org niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Kuwi.org te melden, bij gebreke waarvan Kuwi.org niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal:
geleverde goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst goederen zijnde eigendom van Kuwi.org die zich in het pand van de klant bevinden goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. Op eerste verzoek van Kuwi.org verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Opslag
1. Indien de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met diensten daaronder begrepen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Kuwi.org, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de klant wanneer deze producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant komen of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • omruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
 • het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan
 • het product is niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-schapsartikelen zoals voeding, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Kuwi.org voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Kuwi.org heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (deels) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Kuwi.org tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Kuwi.org tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de hieruit voortvloeiende meerkosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht door de klant
1. De klant stelt alle voor een juiste uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig en in de gewenste vorm en wijze aan Kuwi.org ter beschikking.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal Kuwi.org de desbetreffende documenten terugsturen.
4. Indien de klant de door Kuwi.org redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig en niet behoorlijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de serviceovereenkomst
1. De overeenkomst tussen Kuwi.org en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, of als een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 werkdag waardoor de overeenkomst eindigt tegen het einde van de bepaalde duur.
3. Indien partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant Kuwi.org schriftelijk een redelijke termijn te geven om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens hij de overeenkomst kan ontbinden of schadevergoeding kan vorderen.

Opzegging van het contract voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 werkdag.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 werkdag.

Geheimhouding
1. De opdrachtgever houdt alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Kuwi.org ontvangt vertrouwelijk.
2. Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende Kuwi.org waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking schade kan toebrengen aan Kuwi.org.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar wordt gemaakt vanwege een wettelijke verplichting

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.

Sancties
1. Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom schendt, dan verbeurt hij namens Kuwi.org een direct opeisbare boete van € 1.000 indien de klant een consument is en € 5.000 indien de klant een bedrijf is, voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van de boete bedoeld in het eerste lid van dit artikel is geen feitelijke schadevergoeding, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat onverlet de overige rechten van Kuwi.org waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vergoeding
De klant vrijwaart Kuwi.org voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kuwi.org geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Kuwi.org geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Kuwi.org hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Kuwi.org hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Kuwi.org in staat is adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Kuwi.org genoodzaakt is om andere dan overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Kennisgeving
1. De klant dient Kuwi.org schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Kuwi.org ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant
Indien Kuwi.org met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Kuwi.org verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Kuwi.org
1. Kuwi.org is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Kuwi.org aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Kuwi.org is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Kuwi.org aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode
Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Kuwi.org vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Kuwi.org toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard of van geringe betekenis opzegging niet rechtvaardigt.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Kuwi.org niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding slechts:
plaatsvinden nadat Kuwi.org in verzuim is.
3. Kuwi.org heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Kuwi.org goede grond geven te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn zijn verplichtingen naar behoren nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Kuwi.org in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Kuwi.org worden toegerekend in enige situatie onafhankelijk van de wil van Kuwi.org, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kuwi.org kan worden gevergd.
2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kuwi.org één of meerdere verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Kuwi.org er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Kuwi.org is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft behaald.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1. Kuwi.org is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Kuwi.org zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten
1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Kuwi.org niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuwi.org.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kuwi.org voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kuwi.org gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Privacy beleid

Het privacybeleid is een verklaring die de manieren aangeeft waarop Kuwi.org de gegevens van een klant of websitebezoeker verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beheert.

In lijn met de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG),  laten we jou weten wat er met je persoonsgegevens gebeurd en waarom. Dat doen we met een privacyverklaring.

 

Kuwi.org, gevestigd aan Poortland 66, 1046 BD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home UK

Poortland 66, 1046 BD Amsterdam

0132340041

Daan Vissers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kuwi.org Hij is te bereiken via Daan@kuwi.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kuwi.org verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen 
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hi@kuwi.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Kuwi.org verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kuwi.org analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Kuwi.org volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Kuwi.org verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Kuwi.org neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kuwi.org) tussen zit. Kuwi.org gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Copper, Google tracking diensten, Meta advertentienetwerk, Leads.info, LinkedIn advertentienetwerk.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kuwi.org bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

NAW: 2 jaar

Tracking data: 6 maanden

Correspondentie: 5 jaar (i.v.m. belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Kuwi.org verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kuwi.org blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kuwi.org gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kuwi.org gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Googly Analytics, Meta Analytics, LinkedIn Analytics, TikTok Analytics, SnapChat Analytics, Hotjar en andere Analytische cookie die websitebezoek meet. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kuwi.org en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hi@kuwi.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kuwi.org wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kuwi.org neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hi@kuwi.org