Home
Icon hamburger menu svg

Certificaat Klimaatneutrale logistiek

Op het gebied van duurzaamheid speelt logistiek een cruciale rol bij het bereiken van klimaatneutraliteit in toeleveringsketens. Het certificaat “Klimaatneutrale logistiek” erkent het belang van milieuvriendelijke transport- en distributiepraktijken en biedt een middel om de inspanningen van bedrijven op dit gebied te erkennen en te certificeren.

Definitie

Om in aanmerking te komen voor het certificaat “Klimaatneutrale logistiek”, voeren Kuwi.org en het bedrijf een algemene beoordeling uit van hun broeikasgasemissies tijdens hun logistieke activiteiten. Bij dit assessment verzamelen we onder andere informatie over het type transport, het gemiddelde vrachtgewicht en de afgelegde kilometers. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in de software, Planetly. Deze tool combineert deze gegevens met betrouwbare marktinformatie om een nauwkeurige schatting te maken van de logistiek gerelateerde emissies van het bedrijf.

In het kader van de certificering “Klimaatneutrale Logistiek” wordt gekeken naar verschillende aspecten van de interne logistieke bedrijfsvoering. Dit omvat het beheer van transport- en distributieactiviteiten tussen bedrijfslocaties en distributiecentra. De certificering omvat de levering van middelen, materialen en componenten die nodig zijn voor de activiteiten van het bedrijf. Het omvat alle vormen van logistiek, inclusief lucht, zee, truck of elk ander transportmiddel dat door het bedrijf wordt gebruikt. Bovendien vallen de emissies met betrekking tot zowel rechtstreekse als voorspelbaar ingehuurde vervoerders binnen deze reikwijdte. Dit omvat langlopende gecontracteerde transportdiensten, evenals ad hoc transportbehoeftes.

Optimaliseren van logistiek is een belangrijk onderdeel

In het kader van de certificering “Klimaatneutrale Logistiek” wordt gekeken naar verschillende aspecten van de interne logistieke bedrijfsvoering. Dit omvat het beheer van transport- en distributieactiviteiten tussen bedrijfslocaties en distributiecentra. De certificering omvat de levering van middelen, materialen en componenten die nodig zijn voor de activiteiten van het bedrijf. Het omvat alle vormen van logistiek, inclusief lucht, zee, vrachtwagen of elk ander transportmiddel dat door het bedrijf wordt gebruikt. Bovendien vallen de emissies met betrekking tot zowel rechtstreekse als voorspelbaar ingehuurde vervoerders binnen deze reikwijdte. Dit omvat langlopende gecontracteerde transportdiensten, evenals ad hoc transportbehoefte.

 

Het is belangrijk om de aspecten te erkennen die buiten de scope van de certificering “Klimaatneutrale Logistiek” vallen. Hoewel de certificering een algemene aanpak bevordert en bedrijven aanmoedigt om andere spelers in de toeleveringsketen te betrekken, erkent het de uitdagingen van het onder alle omstandigheden verantwoorden van de gehele toeleveringsketen. Daarom richt de certificering zich primair op de logistieke operaties die direct onder controle staan van het bedrijf dat certificering zoekt.

Bovendien valt het laatste deel van de productlevering aan de eindconsument doorgaans buiten het directe kader van de “Klimaatneutrale logistiek” certificering. Leveringen aan de eindconsument kunnen verschillende transportwijzen en logistieke regelingen omvatten die niet rechtstreeks door het bedrijf zelf worden beheerd. Om dit belangrijke aspect van emissiereductie aan te pakken, is een aparte certificering ontwikkeld, namelijk het certificaat “Klimaatneutrale bezorging”, specifiek gericht op de emissies die gepaard gaan met het last mile delivery-proces.

Het is van belang om te erkennen dat hoewel de certificering “Klimaatneutrale logistiek” zijn specifieke reikwijdte heeft, het bedrijven indirect aanmoedigt om deel te nemen aan de bredere toeleveringsketen en duurzame praktijken te ondersteunen. Door samen te werken met leveranciers, logistieke partners en klanten, kunnen bedrijven hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid uitbreiden tot buiten hun directe activiteiten en werken aan een meer omvattende aanpak voor het verminderen van emissies in de gehele logistieke waardeketen.

 

Op weg naar klimaatneutraliteit in de logistiek

Certificeringscriteria

1. Emissiereductiestrategieën

Bedrijven die de certificering “Klimaatneutrale logistiek” wensen, moeten aantonen dat ze zich inzetten voor het verminderen van hun uitstoot. Dit omvat het implementeren van strategieën die gericht zijn op energie-efficiëntie, het optimaliseren van transportroutes, het verbeteren van het wagenparkbeheer en het minimaliseren van lege of gedeeltelijk gevulde ritten. Bedrijven worden aangemoedigd om alternatieve brandstoffen te verkennen en te investeren in emissiearme voertuigen.

2. Samenwerking en betrokkenheid bij de supply chain

Erkennend dat logistieke operaties vaak onderling verbonden zijn met leveranciers, partners en klanten, moedigt Kuwi.org gecertificeerde bedrijven aan om samenwerking in de hele toeleveringsketen te bevorderen. Denk hierbij aan samenwerkingen met leveranciers om duurzame inkooppraktijken te promoten, samenwerken met logistieke dienstverleners die prioriteit geven aan milieubeheer en klanten betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven. Door een netwerk van gelijkgestemde belanghebbenden op te zetten, kunnen bedrijven gezamenlijk de uitstoot verminderen en positieve veranderingen in de sector stimuleren.

3. Transparante rapportage en verificatie

Transparantie en nauwkeurige rapportage zijn essentieel voor de geloofwaardigheid van de certificering “Klimaatneutrale Logistiek”. Bedrijven die deze erkenning wensen, moeten zich ertoe verbinden hun emissiegegevens, reductie-inspanningen en vorderingen op weg naar klimaatneutraliteit transparant te rapporteren.

4 Voortdurende Verbetering en Innovatie

De reis naar klimaatneutraliteit in de logistiek is een continu proces dat voortdurende verbetering en innovatie vereist. Bedrijven die de certificering nastreven, moeten ambitieuze emissiereductiedoelen stellen, hun strategieën regelmatig evalueren en opkomende technologieën en best practices omarmen. Samenwerking met branchegenoten, onderzoeksinstellingen en milieuorganisaties kan kennisuitwisseling bevorderen en collectieve inspanningen voor duurzame logistiek stimuleren.

DPD compenseert al haar onvermijdbare emissies.

Tot slot

De certificering “Klimaatneutrale logistiek” is een belangrijke mijlpaal voor bedrijven die zich inzetten voor het verminderen van hun milieu-impact op het gebied van logistiek. Door zich aan de geschetste criteria te houden, kunnen bedrijven blijk geven van hun toewijding aan duurzaam transport, efficiënte operaties en transparante rapportage. Het bereiken van klimaatneutraliteit in de logistiek vereist een holistische benadering, waarbij strategieën voor emissiereductie in de hele toeleveringsketen worden omarmd.