Home
Icon hamburger menu svg

Certificaat klimaatneutrale verpakking

In een tijdperk waarin duurzaamheid van het allergrootste belang is, zoeken bedrijven actief naar manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een belangrijke stap op weg naar dit doel is het behalen van het certificaat ‘Klimaatneutraal Verpakking’. Deze certificering geeft niet alleen blijk van toewijding aan verantwoordelijkheid voor het milieu, maar helpt bedrijven ook om zich aan te sluiten bij de mondiale inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden.

Certificaat beperkingen

Compensatie vs. reductie: Het behalen van een certificaat Klimaatneutraal Verpakkingen is geen vervanging voor het terugdringen van de uitstoot aan de bron. Hoewel compensatie een waardevol instrument is, moet het worden aangevuld met actieve inspanningen om de uitstoot bij de productie en verzending van verpakkingen te verminderen.

Mondiale reikwijdte: Het certificaat Klimaatneutrale Verpakkingen is een lovenswaardige stap in de richting van duurzaamheid, maar opereert binnen een mondiaal kader. Bedrijven moeten overwegen om zich aan te sluiten bij regionale en sectorspecifieke duurzaamheidsinitiatieven om hun impact op het milieu te maximaliseren.

Wat valt er binnen de scope

Emissies van productverpakkingen: Om in aanmerking te komen voor het certificaat Klimaatneutrale Verpakkingen moeten bedrijven eerst de uitstoot die gepaard gaat met de productie van hun productverpakkingen beoordelen en compenseren. Dit omvat verschillende aspecten, waaronder de inkoop van grondstoffen, productieprocessen, transport en andere gerelateerde emissies.

Emissies van verzendverpakkingen: Naast productverpakkingen moeten bedrijven ook rekening houden met de uitstoot van verzendverpakkingen. Dit strekt zich uit tot materialen die worden gebruikt voor verzenddozen, opvulmaterialen alsook de energie die wordt verbruikt in het distributieproces.

Emissieberekening: Om de emissies te bepalen die moeten worden gecompenseerd, maakt Kuwi.org gebruik van hulpmiddelen en methodologieën zoals levenscyclusanalyse (LCA) en beoordelingen van de koolstofvoetafdruk. Deze berekeningen helpen bij het identificeren van de specifieke emissie-hotspots en begeleiden de mitigatie-inspanningen.

LCA Levenscyclusanalyse

Wat valt er buiten de scope

Upstream Supply Chain: Hoewel bedrijven de emissies die gepaard gaan met de productie en verzending van verpakkingsmaterialen moeten aanpakken, maken emissies die plaatsvinden in de upstream supply chain (bijvoorbeeld de winning van grondstoffen of het transport van materialen naar de productiefaciliteit) doorgaans geen deel uit van het certificeringsproces. Bedrijven worden echter aangemoedigd om met hun leveranciers samen te werken om de uitstoot stroomopwaarts te verminderen.

End-of-Life Recycling: Het Klimaatneutrale Verpakkingscertificaat richt zich vooral op emissiereductie tijdens productie en verzending. Er wordt geen rekening gehouden met emissiereducties die worden bereikt door middel van recycling of verwijderingsmethoden. Bedrijven worden aangemoedigd om duurzame oplossingen voor het einde van hun levensduur na te streven, maar mogen hier niet uitsluitend op vertrouwen om aan de certificeringscriteria te voldoen.

Lees ook:

Samengevat

Het klimaatneutraal worden van verpakkingen is een essentiële stap in de richting van het verkleinen van de ecologische voetafdruk van bedrijven. Het Klimaatneutrale Verpakkingscertificaat erkent en beloont bedrijven voor hun inzet om de uitstoot van zowel product- als verzendverpakkingen te compenseren.

Hoewel deze certificering een belangrijke prestatie is, is het essentieel om de beperkingen ervan te erkennen en de noodzaak van voortdurende inspanningen op het gebied van emissiereductie in de gehele toeleveringsketen. Door deze stappen te zetten dragen bedrijven niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar versterken ze ook hun merkimago en komen ze tegemoet aan de toenemende vraag naar milieubewuste producten en praktijken.