Home
Icon hamburger menu svg

Type co2 kredieten

We bieden 5 hoofdtypen geverifieerde CO₂-credits aan. Het is een uitdaging om een juiste rangschikking te geven van de genoemde krediettypes in termen van prijsstelling. Toch kunnen we een algemeen beeld geven van hun relatieve kosten. Daarom hebben we het type kredieten die we aanbieden op volgorde gezet, van type 1 (hoogste kosten) tot type 5 (laagste kosten).

Houd er rekening mee dat de prijs van koolstofkredieten in de loop van de tijd kan fluctueren als gevolg van marktdynamiek, vraag en aanbod en andere factoren. Bovendien kunnen prijzen variëren, afhankelijk van projectspecificaties, locatie, vintage en certificeringsnormen.

Type 1 Op de natuur gebaseerde oplossingen (NBS) Credits

(hoogste kosten)

Op de natuur gebaseerde oplossingen verwijzen naar projecten die natuurlijke ecosystemen gebruiken om koolstofdioxide op te vangen en op te slaan. Deze projecten kunnen bestaan uit bebossing (bomen planten in eerder niet-beboste gebieden), herbebossing (herplanten van bomen in ontboste gebieden), bosbehoud, herstel van wetlands en koolstofvastlegging in de bodem.

NBS Kwekerij van Tist

Type 2 Renewable Energy Credits (REC's)

Hernieuwbare energiecredits, ook wel groenestroomcertificaten of hernieuwbare energiecertificaten genoemd, worden gegenereerd uit projecten die hernieuwbare energie produceren. Deze projecten kunnen betrekking hebben op de opwekking van zonne-, wind-, waterkracht-, geothermische of biomassa-energie. REC’s vertegenwoordigen de milieukenmerken van de geproduceerde hernieuwbare energie en kunnen worden gekocht om de emissies te compenseren die gepaard gaan met het verbruik van niet-hernieuwbare energie.

Zonnenproject Lombok

Type 3 Gemeenschapsprojecten

Op de gemeenschap gebaseerde projecten zijn gericht op het genereren van sociale, economische en ecologische nevenvoordelen naast CO₂-reducties. Bij deze projecten wordt vaak samengewerkt met lokale gemeenschappen, inheemse groepen of kleinschalige ondernemingen.

De primaire focus ligt op het versterken van gemeenschappen en het verbeteren van hun levensonderhoud, terwijl de klimaatverandering wordt tegengegaan. Op de gemeenschap gebaseerde projecten kunnen een breed scala aan activiteiten omvatten, zoals duurzame landbouw, schone fornuizen, toegang tot schoon water, elektrificatie van het platteland of ecotoerisme.

Efficiënte kooktoestellen in Kenia

Type 4 Methaanafvang-credits

Methaanafvang-kredieten worden gegenereerd uit projecten die methaanemissies opvangen en benutten of vernietigen. Methaan is een krachtig broeikasgas en projecten die gericht zijn op het afvangen van methaan uit bronnen zoals stortplaatsen, landbouwafval of kolenmijnen helpen de impact ervan op de klimaatverandering te verminderen.

Methaanafvangkredieten vertegenwoordigen de vermeden uitstoot van methaan en worden vaak gemeten in termen van CO₂-equivalent.

 

Kubratovo afvalwater project

Type 5: Energie-efficiëntiekredieten

Laagste kosten

Energie-efficiëntie-credits worden gegenereerd uit projecten die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie in gebouwen, industriële processen of transport. Deze projecten hebben tot doel het energieverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Energie-efficiëntiecredits kunnen worden gebaseerd op de geverifieerde energiebesparingen die door het project zijn gerealiseerd en worden vaak berekend in termen van vermeden CO₂-emissies.

Zonneboiler in India

Vermijden vs compenseren

Het is belangrijk om te begrijpen dat er bij alle soorten kredieten twee categorieën zijn: vermijdings-kredieten en compensatie-kredieten. Een eenvoudig voorbeeld is de keuze tussen het aanplanten van een nieuw bos (compensatie) of het voorkomen dat een bosgebied gekapt wordt (vermijden).

Over het algemeen zijn vermijdingskredieten goedkoper dan compensatiekredieten. De prijs van vermijdingskredieten is vaak lager omdat deze kredieten worden gegenereerd door projecten die het vrijkomen van emissies voorkomen of vermijden, wat kosteneffectiever kan zijn in vergelijking met projecten die actief emissies verminderen of compenseren die al hebben plaatsgevonden.

Vermijdingskredieten vertegenwoordigen de emissies die worden vermeden of voorkomen als gevolg van de activiteiten van het project. Deze kredieten worden meestal berekend door de emissies van het project te vergelijken met een basisscenario dat de emissies vertegenwoordigt die zouden hebben plaatsgevonden zonder het project. Vermijdingsprojecten vereisen rigoureuze meet- en verificatieprocessen om aan te tonen dat de emissiereducties aanvullend en verifieerbaar zijn.

Compensatiekredieten worden gegenereerd door projecten die reeds opgetreden emissies actief verminderen of compenseren. Compensatiekredieten zijn ontworpen om emissies te compenseren die niet rechtstreeks door de uitstotende entiteit kunnen worden vermeden of verminderd. Deze credits vertegenwoordigen de vermindering of verwijdering van emissies elders om de emissies die door een specifieke activiteit of entiteit worden veroorzaakt, te compenseren.