Home
Icon hamburger menu svg

Herstel van het Chimanimani-landschap

Projectlocatie

Chimanimani, gelegen in het oosten van Mozambique, is een gebied met een onverwachte tegenstelling. Enerzijds tref je er adembenemende schoonheid aan, met de Chimanimani-bergen als onbetwiste hoogtepunt. Deze ongerepte bergketen met schilderachtige uitzichten en unieke flora en fauna heeft al menig hart veroverd.

Aan de andere kant kampt Chimanimani met aanzienlijke economische uitdagingen. De lokale economie, die draait op landbouw, mijnbouw en toerisme, heeft nood aan meer infrastructuur en investeringen. Landbouw, de levensader van vele huishoudens, is sterk afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden in de regio. Boeren worstelen met onregelmatige regenval en de gevolgen van klimaatverandering, die hun bestaansmiddelen en voedselzekerheid bedreigen.

Chimanimani kent een duidelijk nat en droog seizoen, maar de regio is ook gevoelig voor extreme weersomstandigheden zoals cyclonen en droogtes. Ondanks deze uitdagingen toont de gemeenschap van Chimanimani een onverzettelijke veerkracht. Er wordt hard gewerkt om de natuurlijke schoonheid van de regio te behouden en tegelijkertijd te streven naar duurzame economische ontwikkeling. Toerisme wordt gezien als een belangrijke kans, met respect voor het kwetsbare milieu.

Planting Partner

Eden Reforestation Projects is een non-profitorganisatie die in 2005 is opgericht met als missie het herstellen van natuurlijke landschappen die door ontbossing zijn vernietigd. Ze werken in ontwikkelingslanden door samen te werken met lokale gemeenschappen om bomen te planten, banen te bieden en langetermijnoplossingen te creëren voor armoede en milieudegradatie.

De “Employ to Plant”-methode van Eden Reforestation Projects staat centraal in hun succes bij het herstellen van landschappen en het versterken van gemeenschappen.

Kernprincipes:

 • Lokale werkgelegenheid: Ze stellen rechtstreeks gemeenschapsleden te werk om bomen te planten, bieden eerlijke lonen en verbeteren de lokale bestaansmiddelen.
 • Vaardigheidsontwikkeling: Werknemers krijgen training in het planten van bomen, beheer van kwekerijen en andere relevante vaardigheden, waardoor ze worden voorbereid op toekomstige kansen.
 • Community ownership: Gemeenschappen spelen een centrale rol in de planning, uitvoering en monitoring van projecten, wat bijdraagt aan de duurzaamheid op lange termijn.

Voordelen:

 • Vermindering van armoede: Biedt een stabiel inkomen en verbetert de economische vooruitzichten voor individuen en gezinnen.
 • Geringere ontbossing: Creëert alternatieve inkomstenbronnen, waardoor de afhankelijkheid van praktijken zoals houtskoolproductie die schadelijk zijn voor bossen afneemt.
 • Grotere betrokkenheid van de gemeenschap: Stelt gemeenschappen in staat om eigenaarschap te nemen over hun omgeving en deel te nemen aan het herstel ervan.
 • Verbeterd sociaal welzijn: Draagt bij aan een betere gezondheid, opleiding en algemene kwaliteit van leven in gemeenschappen.

Hoe het werkt:

 • Partnerschappen: Eden bouwt sterke relaties op met lokale leiders en organisaties om de behoeften van de gemeenschap te begrijpen en hun aanpak af te stemmen.
 • Werving: Ze werven en trainen lokale mensen om plantingteams te worden, waarbij ze zorgen voor eerlijke arbeidspraktijken en gelijke kansen.
 • Bomen planten: Werknemers planten inheemse boomsoorten volgens best practices om de overleving en groei te maximaliseren.
 • Kwekerijen: Door de gemeenschap beheerde kwekerijen kweken de zaailingen die gebruikt worden voor het planten, wat extra werkgelegenheid biedt en lokaal eigenaarschap bevordert.
 • Monitoring en evaluatie: Het project volgt de voortgang, meet de impact en past zich aan op basis van gegevens en feedback van de gemeenschap.

Voorbeelden:

 • In Nepal hielp “Employ to Plant” de armoede in sommige gemeenschappen met 50% te verminderen.
 • In Madagaskar zijn meer dan 15.000 mensen via het programma in dienst genomen.
 • In Haïti beschermen en beheren gemeenschappen actief herstelde bossen.

Het project

Het Chimanimani Landscape Restoration Project is een ambitieus plan om de Chimanimani-bergen in Mozambique te herstellen en te beschermen. Dit unieke gebied is van onschatbare waarde vanwege de biodiversiteit en de cruciale ecosysteemdiensten die het levert.

Het project richt zich op:

 • Herstel van ecosystemen: De vitale functies van de Chimanimani-bergen, zoals waterzuivering en klimaatregulering, worden hersteld door herbebossing en duurzaam landbeheer.
 • Bescherming van biodiversiteit: De unieke flora en fauna, met 78 endemische plantensoorten, wordt beschermd door behoud en bestrijding van invasieve soorten.
 • Duurzame ontwikkeling: Lokale gemeenschappen worden betrokken bij het project en empowered met kennis en middelen voor duurzame landbouw en inkomstenbronnen.

De impact van het project is al duidelijk zichtbaar:

 • Verbeterde levensstandaard: Meer dan 3.130 families hebben een hoger huishoudinkomen en betere toegang tot voedsel en water.
 • Beschermd bosgebied: Meer dan 45.000 hectare bos is onder gemeenschapsbeheer geplaatst, waardoor biodiversiteit en ecosysteemdiensten gegarandeerd worden.
 • Duurzame landbouw: Meer dan 500 families zijn overgestapt op duurzame landbouwpraktijken, wat de druk op het milieu vermindert.

📷 foto's

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

Herstel van tropisch bos (drawdown)

De oplossing voor bosrestauratie in de tropen van Project Drawdown richt zich op het herstellen en beschermen van tropische bossen. Dit omvat het herstel van gedegradeerde landbouwgrond in de tropen, waarbij grootschalige toepassing wordt nagestreefd om de impact op de klimaatverandering te maximaliseren.

Kernpunten:

 • Enorme CO2-opslagpotentieel: Herstelde bossen fungeren als koolstofputten, waar grote hoeveelheden atmosferische CO2 worden vastgelegd en opgeslagen.
 • Natuurlijke regeneratie: De voorkeursaanpak is om gedegradeerde landbouwgrond vanzelf te laten teruggroeien, ondersteund door bescherming tegen schadelijke factoren zoals brand en begrazing. Deze methode is kosteneffectief en bevordert de biodiversiteit.
 • Actief planten: In sommige gevallen kan het kweken en planten van inheemse zaailingen in combinatie met het verwijderen van invasieve soorten het proces versnellen.
 • Talrijke co-voordelen: Naast CO2-opslag levert restauratie positieve effecten op zoals behoud van biodiversiteit, verbeterde waterkwaliteit, gezondere bodem en ondersteuning van lokale gemeenschappen.
 • Hoge prioriteit: Project Drawdown beschouwt deze oplossing als uiterst belangrijk vanwege het potentieel en de co-voordelen.

Aanvullende informatie:

 • De internationale gemeenschap streeft ernaar om tegen 2030 350 miljoen hectare gedegradeerde bosgrond te herstellen.
 • Schattingen suggereren een potentiële CO2-opslag van 1,7-2,9 gigaton tegen 2030.
 • Wettelijke bescherming van herstelde bossen is cruciaal voor succes op lange termijn.

Projectvalidatie

Je kunt dit project volgen op Explorer voor projectupdates en voortgang via satellietbeelden.

ICUN Rode Lijst

De staat van onze biodiversiteit kan voor een groot deel worden bepaald door te kijken naar de IUCN-Rode Lijst. De lijst is opgesteld in 1963 als ’s werelds grootste lijst van statusbeoordelingen over de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

Lees meer 

Het Chimanimani National Park in Mozambique is een schatkamer van biodiversiteit, met een unieke variatie aan planten en dieren. Helaas zijn een aantal van deze soorten zeldzaam en worden ze bedreigd.

Enkele opmerkelijke planten die met uitdagingen te maken hebben, zijn de Chimanimani-cycas (Encephalartos chimanimaniensis) en de koolboom (Cussonia spicata). Deze planten zijn van onschatbare waarde voor de ecologie van het park, maar hun voortbestaan ​​is onzeker.

Ook verschillende diersoorten in Chimanimani zijn bedreigd, zoals de gouden mol (Amblysomus julianae) en de Chimanimani-stroomkikker (Strongylopus jappi). Deze fascinerende dieren spelen een cruciale rol in het ecosysteem, maar hun populaties worden bedreigd door habitatverlies en andere factoren.

Natuurbeschermingsinspanningen in Chimanimani zijn gericht op het behoud van deze kwetsbare soorten. Het herstellen van habitats is van cruciaal belang om de biodiversiteit te beschermen en de balans van de ecosystemen te herstellen.

UCN kwetsbaar en bedreigd in Chimanimani

en reduceer CO₂