Home
Icon hamburger menu svg

Windenergieproject in Zuid-Afrika

Context

De energieopwekking in Zuid-Afrika wordt gedomineerd door de kolenindustrie. In 2021 was meer dan 71% van de energie in Zuid-Afrika afkomstig van steenkool. Kolen zijn ’s werelds meest vervuilende energiebron, een verschuiving is hard nodig als we de wereldwijde temperatuurstijging willen tegengaan. Daarom zullen alternatieve energiebronnen moeten aangewend om aan de energievraag te voldoen.

In 2021 kwam zelfs slechts 3,33% van de energie in Zuid-Afrika uit hernieuwbare bronnen, wat aantoont dat er nog veel werk aan de winkel is. De huidige plannen zijn gericht op het vergroten van het aandeel windenergie, waarbij wordt gestreefd naar 15,7% windenergie tegen 2030, met nog eens 10,5% gepland om uit zonne-energie te komen.

In Zuid-Afrika is de vraag naar energie per hoofd van de bevolking sinds 2008 eigenlijk vrij gestaag gedaald. Toegang tot elektriciteit is echter niet optimaal; ongeveer 84% van de mensen heeft toegang tot een elektriciteitsbron die slechts voor zeer eenvoudige verlichting kan zorgen, en die 4 uur per dag een telefoon kan opladen of een radio kan voeden. Zuid-Afrika bevindt zich momenteel midden in een energiecrisis die de afgelopen 14 jaar gestaag is gegroeid, dit wordt veroorzaakt door het langdurige gebrek aan betrouwbare elektriciteitsvoorziening vanuit de staats-energieleverancier van het land.

De oorzaken van de ineenstorting van de energiesector zijn veelzijdig, maar komt vooral door slecht onderhoud van de bestaande infrastructuur van kolencentrales, corruptie en wanbeheer, en tot voor kort een algemene onwil om los te weken van de afhankelijkheid van kolen. De toenemende stroomuitval als gevolg van onvoldoende opwekkingscapaciteit heeft niet alleen een negatieve invloed op het levensonderhoud van mensen, maar heeft ook bredere implicaties voor de economie en de groei van het land als geheel.

Zuid-Afrika genereert 45% van de energie van Afrika en is geïdentificeerd als het land met het grootste windpotentieel in sub-Sahara Afrika. De financiering van projecten voor hernieuwbare energie in Zuid-Afrika draagt ​​niet alleen bij aan een vermindering van de uitstoot van kooldioxide, maar helpt ook bij het stabiliseren van het elektriciteitsnet van Zuid-Afrika, waardoor de levenskwaliteit van de burgers wordt verbeterd en er een verschuiving plaatsvindt naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen.

Project

Dit project genaamd “The Longyuan Mulilo De Aar 2 North Wind Energy Facility”, bevindt zich buiten de stad De Aar, de belangrijkste stad van de lokale gemeente Emthanjeni in de provincie Noord-Kaap. Het bestaat uit 96 windturbines en bijbehorende infrastructuur. Dit verminderd de noodzaak voor meer elektriciteitscentrales draaiend op fossiele brandstoffen. Dit leidt ertoe leiden dat een gemiddelde van 433.929 t CO2e per jaar wordt vermeden, gedurende de hele 10 jaar crediteringsperiode.

Naast het vermijden van CO2-emissies, zal het voorkomen van verbranding van fossiele brandstoffen ook de uitstoot van rookgas, steenkoolas en oxiden van zwavel en stikstof vermeden, waardoor luchtvervuiling wordt voorkomen.

Economisch heeft dit project werkgelegenheid gecreëerd in de omgeving – bijna 9.000 banen tijdens de bouwfase en meer dan 14.000 banen in de exploitatiefase.

Er zijn maatregelen getroffen om de impact van het project op de lokale biodiversiteit te verminderen, inclusief het plannen van de werking van de turbines om de impact van de wieken op de lokale vogel- en vleermuispopulaties te minimaliseren op basis van voortdurende monitoring van lokale aantallen.

Door de projectontwikkelaars is een gezondheidsproject opgezet om ook voor 9.000 lokale bewoners de gezondheidszorg te verbeteren. Een mobiele kliniek biedt gratis gezondheidsonderzoeken, evenals optometrie en tandheelkundige diensten. Deze gezondheidsdienst bleek van onschatbare waarde tijdens de Covid-19-pandemie, toen meer dan 20.000 van de gezondheidsonderzoeken die door medisch personeel in de kliniek werden uitgevoerd, verband hielden met Covid-19. Bovendien heeft de mobiele kliniek, door naar scholen in de omgeving te reizen, medische diensten verleend aan lokale kinderen, waardoor het ziekteverzuim door ziekte is teruggedrongen en zo de kwaliteit van het onderwijs dat de kinderen hebben genoten, is verbeterd.

In september 202 is ook een Water Upgradeproject opgezet om de lokale toegang tot schoon water te verbeteren. Door 5 boorgaten te upgraden, kan nu worden voldaan aan de lokale waterbehoefte, allemaal dankzij dit windproject!

Het project ondersteunt ook de lokale sport en sponsort lokale voetbalteams!

Verificatie

Dit project is geverifieerd door de Verified Carbon Standard. U kunt het hier in het Verra-register bekijken.

Klimaatoplossing #2

Windturbines op land

Windturbines op land wekken elektriciteit op nutsschaal, vergelijkbaar met elektriciteitscentrales. Ze vervangen fossiele brandstoffen door emissievrije elektriciteit.

Vandaag leveren 314.000 windturbines bijna 4 procent van de wereldwijde elektriciteit, en binnenkort zullen dat er veel meer zijn. In 2015 werd wereldwijd een record van 63 gigawatt aan windenergie geïnstalleerd.

Windparken op land hebben een kleine voetafdruk en gebruiken doorgaans niet meer dan 1 procent van het land waarop ze staan, dus begrazing, landbouw, recreatie of natuurbehoud kunnen gelijktijdig met stroomopwekking plaatsvinden. Bovendien duurt het een jaar of minder om een windpark te bouwen, waarbij snel energie wordt geproduceerd en de investering wordt terugverdiend.

van drawdown.org

Foto's

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die worden erkend voor het project: Longyuan Mulilo De Aar 2 North Wind Energy Facility

Projectlocatie: De Aar, Zuid Afrika

Bekijk meer projecten

en reduceer CO₂